Vesti

Nova EU regulativa

Obaveštavamo Vas, da je 25.aprila objavljena nova EU regulativa Commission Regulation (EU)
2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing
Regulation (EC) No 1881/2006, koja stupa na snagu 25.maja 2023.godine i zamenjuje Commission
Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain
contaminants in foodstuffs.