Nova EU regulativa

Obaveštavamo Vas, da je 25.aprila objavljena nova EU regulativa Commission Regulation (EU)2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealingRegulation (EC) No 1881/2006, koja stupa na snagu 25.maja 2023.godine i zamenjuje CommissionRegulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certaincontaminants in foodstuffs.

Novi obim akreditacije

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je objavljen novi obim akreditacije SP Laboratorije, koji je proširen sa ispitivanjima: Izmene (između ostalog) koje su implementirane u novi obim akreditacije su: Detaljan obim akreditacije možete pogledati na sajtu Akreditacionog tela Srbije: http://www.registar.ats.rs/ pod akreditacionim brojem 01-018. Kompletna ažurna lista akreditovanih rezidua pesticida, GMO modifikacija, mikotoksina, biljnih toksina i […]

Novo ovlašćenje SP Laboratorije

Na osnovu Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019), poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja iz člana 12. ovog zakona može da obavlja laboratorija koju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izabere  na osnovu konkursa koji se raspisuje i objavljuje u “Službenom glasniku […]

QS odobrenje

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je SP Laboratorija postala QS odobrena laboratorija za monitoring rezidua pesticida u voću, povrću i krompiru. U Republici Srbiji je SP Laboratorija jedina QS odobrena laboratorija. QS (Quality Scheme) je vodeći nemački standard za bezbednost hrane. QS sertifikacioni znak označava visok nivo bezbednosti voća, povrća, krompira i proizvoda od mesa, u lancu od […]

Nova cena za određivanje Legionelle spp

SP Laboratorija, Bečej, korigovala je cenu utvrđivanja prisustva/broja Legionella spp. u uzorcima vode na 4.400, 00 RSD (bez PDV), sa ciljem da se kontrola ovog važnog parametra učini dostupnim. Potvrdite ispravnost vode i uspešnost tretmana u rashladnim sistemima, rezervoarima tople vode, bazenima, spa centrima i instalacijama vode u poslovnim objektima I pogonima! Budite korak ispred, […]

Ispitivanje Etilen oksida

NOVO! SP Laboratorija od 12.08.2021 u okviru fleksibilnog obima akreditacije vrši ispitivanje ETILEN OKSIDA u mesu, aditivima (stabilizatorima), začinima, semenu uljarica, mleku i proizvodima od mleka.

Zahvalnica i plaketa ATS-a

Pre 20 godina su prve laboratorije akreditovane u Srbiji i jedna od malobrojnih je i SP Laboratorija! Na proslavi povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji i Svetskog dana akreditacije koja se održala 28.juna 2021.godine, Akreditaciono telo Srbije je SP Laboratoriji uručilo zahvalnicu i plaketu “20 godina sa nama” kao priznanje za 20 godina akreditacije […]

Proširenje Obima akreditacije

Poštovani, zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je u SP Laboratoriji početkom marta ove godine izvršen drugi redovan nadzor od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, nakon kojeg je donesena odluka o održavanju akreditacije za poslove ocenjivanja usaglašenosti kao i odluka o proširenju obima akreditacije za sledeća ispitivanja: […]

Smanjenje cena

Dragi partneri, Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je SP Laboratorija primenom najsavremenije opreme uspela da značajno umanji troškove analize Noro virusa i Hepatitisa A, pa time i cene ispitivanja. Smanjenje cena ispitivanja za Noro virus i Hepatitis A iznosi u proseku 30% zavisno od zahteva za hitnost ispitivanja i zahtevanog obima i primenjuje se od […]

Ovlašćenje Uprave za veterinu Republike Srbije

Na osnovu čl.20 Zakona o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019), laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje u postupku službene kontrole mogu da se ustupe laboratorijama (u daljem tekstu: službene laboratorije) putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i objavljuje u “Službenom glasniku Republike […]