AKREDITACIJA I SISTEM KVALITETA

SP Laboratorija je akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije, i sistem kvaliteta je usaglašen sa zahtevima ovog standarda. Prvi put je akreditovana od strane ATS-a u septembru 2001. godine, au januaru 2019. godine je izvršena poslednja reakreditacija.

U cilju brzog reagovanja i zadovoljenja zahteva korisnika usluga SP Laboratorija se prva u Srbiji opredelila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticidai mikotoksinau hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog poreklai određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi. To znači da se SP Laboratoriji daje mogućnost da izvrši promene u akreditovanom obimu akreditacije u delu ova dva ispitivanja bez prethodno sprovedenog ocenjivanja od strane ATS-a. Sve informacije o akreditovanoj listi pesticida, mikotoksina, metala i metaloidai GMO ispitivanjima su korisnicima dostupne u delu „Lista aktivnosti u okviru fleksibilnog obima akreditacije“ ispod Obima akreditacije. Ovim SP Laboratorija dokazuje da je jedna od najsavremenijih laboratorija u Srbiji, da prati svetske trendove i da se svojim kapacitetima i stručnošću svrstava u red međunarodno priznatih laboratorija.

SP Laboratorija svakodnevno radi na usavršavanju kvaliteta usluga kroz:

  • Praćenje svetskih trendova u oblasti kontrolisanja i ispitivanja
  • Permanentnu edukaciju zaposlenih
  • Osavremenjivanje opreme i prostora za ispitivanje
  • Usvajanje novih metoda ispitivanja
  • Međunarodna međulaboratorijska ispitivanja

Sistem kvaliteta se bazira na sistemu postupaka koji obezbeđuju objektivnost, nepristrasnost, poverljivost, efikasnost i maksimalnu pouzdanost rezultata ispitivanja, međunarodno priznatim metodama ispitivanja uz savremenu opremu (analize po standardima SRPS, ISO, SRPS ISO, metode AACC, AOCS, AOAC i druge), prostornim uslovima koji omogućavaju da se analize vrše nesmetano, bez opasnosti od eventualne kontaminacije i degradacije, kao i stručnim kadrom koji stalno proširuje svoje znanje i oblasti ekspertize.

Politika kvaliteta

SP Laboratorija je u cilju održavanja opšteg zadovoljstva korisnika usluga izradila Kodeks ponašanja za zadovoljstvo korisnika koji sadrži načela ponašanja kojih se SP Laboratorija pridržava:

Kodeks ponašanja za zadovoljstvo korisnika

Sistem kvaliteta SP Laboratorije je usklađen i sa zahtevima standarda GMP+ BA11 Kriterijumi za performanse GMP+ registrovanih laboratorija i od februara 2019. godine nalazi se u bazi ovlašćenih laboratorija za ispitivanje kritičnih kontaminenata (pesticida, teških metala i aflatoksina B1) u hrani za životinje:

Baza GMP+ BA11 registrovanih laboratorija