Ljudski resursi

Šta možete da očekujete radeći u Hamilton Group:

  • Kompetentan kadar - pravi ljudi na pravim pozicijama
  • Jasna procedura oglašavanja i popunjavnja radnih mesta
  • Precizno definisana očekivanja kompanije od zaposlenih, i obrnuto
  • Konkurentna politika zarada i benificija
  • Transparentni sistemi nagrađivanja
  • Vrednovanje preduzetničkog duha
  • Edukativni programi i procesi upravljanja karijerom
  • Poštovanje različitosti i individualnosti zaposlenih
  • Rad u kreativnoj i dinamičnoj sredini