OPREMA

SP Laboratorija raspolaže najsavremenijom opremom za ispitivanje potpune pouzdanosti i kontrolisanom u skladu sa svim zahtevima iz oblasti metrologije.

Jedina je laboratorija na Balkanu koja poseduje IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometer) uređaj za ispitivanje odnosa stabilnih izotopa, koji služi za utvrđivanje originalnosti i geografskog porekla proizvoda, što će posebno pomoći domaćim proizvođačima pri plasiranju proizvoda na tržišta Evropske unije. Između ostalog, IRMS može da utvrdi i sledeće:

  • Da li je alkohol u voćnoj rakiji samo iz voća ili je u proizvodnji korišćeno industrijsko bilje ili šećer
  • Da li je sok koji je deklarisan kao 100% voće zaista bez dodatka šećera i bez dodate vode
  • Da li je u med dodavan šećer
  • Da li u prirodno gaziranim mineralnim vodama CO2 potiče iz izvora ili se naknadno dodaju sintetski CO2
  • Da li je šećer poreklom iz šećerne repe ili šećerne trske
  • Da li je vino proizvedeno preradom grožđa ili je falsifikat

Laboratorijski instrumenti i oprema kojima raspolaže SP Laboratorija:

ICP/MS (INDUKOVANA KUPLOVANA PLAZMA SA MASENIM DETEKTOROM (MS) Instrument za kvantitativno ispitivanje različitih elemenata (više od 30 elemenata periodnog sistema)

HPLC (TEČNI HRMATOGRAF VISOKIH PERFORMANSI) sa FLUORESCENTNIM I PHOTODIODE ARRAY (PDA) DETEKTOROM Instrument za određivanje mikotoksina, konzervanasa, veštačkih zaslađivača, vitamina, kofeina, Sudan boja i dr.

LC (TEČNI HRMATOGRAF) sa MASENIM SPEKTROMETROM (MS) Instrument za određivanje rezidua aktivnih supstanci pesticida, sulfonamida, antibiotika, taurina i dr.

LC (TEČNI HRMATOGRAF) sa MS/MS DETEKTOROM Instrument za određivanje rezidua aktivnih supstanci pesticida, mikotoksina, melamina, sulfonamida, antibiotika i dr.

GC (GASNI HRMATOGRAF) sa MASENIM SPEKTROMETROM (MS) Instrument za određivanje rezidua aktivnih supstanci pesticida, polihlorovanih bifenila, policikličnih aromatičnih ugljovodonika, sastava metil-estara masnih kiselina i dr.

GC (GASNI HRMATOGRAF) sa ELECTRON CAPTURE DETEKTOROM (ECD) Instrument za određivanje organohlornih pesticida, polihlorovanih bifenila

GC (GASNI HRMATOGRAF) sa PLAMENO-JONIZACIONIM (FID) I ELECTRON CAPTURE DETEKTORIMA (ECD) I HAED SPACE TEHNIKOM (HSS) Instrument za određivanje sadržaja lakoisparljivih organskih komponenata, sadržaja metanola i rezidua ditiokarbamata

GC (GASNI HRMATOGRAF) sa PLAMENO-JONIZACIONIM DETEKTOROM (FID) Instrument za određivanje sadržaja ukupnih metil-estara masnih kiselina, zasićenih, nezasićenih i trans masnih kiselina, metil-estra linolenske kiseline i sadržaja slobodnog i ukupnog glicerola, mono-, di- i triglicerida i dr.

IC (JONSKI HROMATOGARF) sa UV/VIS, KONDUKTOMETRIJSKIM I ELEKTROHEMIJSKIM DETEKTOROM Instrument za određivanje sadržaja anjona, sadržaja katjona, aminokiselinskog sastava, različitih vrsta šećera (glukoza, fruktoza, saharoza, laktoza, maltoza i dr.), zaslađivača i dr.

SMOKING MAŠINA sa DETEKTOROM ZA CO/CO2 Instrument za kvantitativno sakupljanje duvanskog dima i određivanje sadržaja CO i CO2

LAMINARNA KOMORA SA TRI NIVOA ZAŠTITE Uređaj za mikrobiološka ispitivanja pod sterilnim uslovima

Real-time PCR (RT-PCR) Instrument za ispitivanje genetičke modifikovanosti

ELEMENTARNI ANALIZATOR AZOTA Instrument za određivanje sadržaja azota i proteina DUMAS metodom

NISKOFONSKI TEČNI SCINTILACIONI SPEKTROMETAR Instrument za određivanje sadržaja tricijuma u vodi, ugljenika 14C, ukupnog α i ukupnog ß jonizujućeg zračenja

OPREMA ZA ISPITIVANJE JEČMENOG SLADA

AUTOMATSKI POLARIMETAR Instrument za utvrđivanje čistoće šećera

REFRAKTOMETAR Instrument za određivanje suve materije i indeksa refrakcije

SACCHAROFLEX Instrument za određivanje boje kristala šećera

SPEKTROFOTOMETAR Instrument za spektrofotometrijska ispitivanja obuhvata merenja u Vis/UV delu spektra

FOTOMETRIJSKI ČITAČ Instrument za kvantifikaciju genetičke modifikovanosti

INFRATEC GRAIN ANALYZER Instrument za brzo određivanje hemijskog sastava zrnastog materijala

AW-metar Aparat za određivanje aktivnosti vode

Druga laboratorijska oprema i pribor za utvrđivanje parametara kvaliteta.