Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine ¨SP Laboratorija¨A.D. Bečej

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 25.  i člana 35 stava 1.  tačka 6. Statuta ¨SP Laboratorija ¨ akcionarskog društva, Nadzorni odbor preduzeća na svojoj sednici održanoj dana  15.05.2014. donosi sledeću:

O D L U K U
o sazivanju redovne sednice  Skupštine ¨SP Laboratorija¨A.D. Bečej

1. Saziva se redovna  sednica Skupštine ¨SP Laboratorija¨ Akcionarskog Društva  Bečej koja će se održati dana 20.06.2014. godine u prostorijama ¨SP Laboratorija¨ A.D. Bečej sa početkom u 1300 časova.

2. Za sednicu Skupštine ¨SP Laboratorija¨ A.D. Bečej predlaže se sledeći dnevni red:

    1. Izbor predsednika  Skupštine Društva,  Utvrđivanje komisije za glasanje;
    2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara¨SP Laboratorija¨A.D. Bečej;
    3. Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju “SP Laboratorija” A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2013.godinu i izveštajem Nadzornog odbora;
    4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
    5. Donošenje odluke o imenovanju predsednika Nadzornog odbora;
    6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja “SP Laboratorija” A.D. Bečej;

3. Dnevni red za Skupštinu ¨SP Laboratorija¨A.D. Bečej objavljuje se na oglasnoj tabli Društva i na web stranici društva www.splaboratorija.rs danom donošenja ove odluke.

4. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u poslovnim prostorijama¨SP Laboratorija¨A.D. Bečej  Industrijska br.3.

Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 12-16 časova.
Akcionari ¨SP Laboratorija¨A.D. Bečej su dužni da pre ostvarivanja uvida u Dnevni red odgovornom licu prikažu ličnu kartu i Potvrdu o vlasništvu nad akcijama ¨SP Laboratorija¨A.D. Bečej.

5. Utvrđuje se da je 11. jun  2014. godine, datum za utvrđivanje spiska akcionara "SP Laboratorija"A.D.  (dan  akcionara) kao deseti dan pre dana održavanja te sednice, radi ostvarivanja prava na učešće u radu sednice Skupštine odnosno radi ostvarivanja prava  iz člana 331. Zakona o privrednim društvima na redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija"A.D. Bečej sazvanoj za 20.06.2014. godine.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno sprovođenje zadužuju se stručne službe “ SP Laboratorija” Bečej.

 

Predsednik Nadzornog odbora