white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

GMO

Među najčešće genetički modifikovane useve ubrajaju se soja, kukuruz, uljana repica, pirinač i pamuk. Primarni značaj koji se daje transgenim biljkama je otpornost na herbicide ili insekte.

U skladu sa Zakonom Republike Srbije, nije dozvoljeno gajenje u komercijalne svrhe, odnosno stavljanje u promet nijednog modifikovanog živog organizma kao ni proizvoda od genetički modifikovanog organizma.

U Evropskoj uniji je Uredbom (EC) No 1829/2003 regulisano označavanje svih namirnica koje sadrže ili su proizvedene od genetički modifikovanih organizama (GMO).

SP Laboratorija raspolaže najsavremenijom opremom, stručnim kadrom i neophodnim laboratorijskim prostorom i više od dvadeset godina, vrši analize genetičke modifikovanosti hrane i hrane za životinje,.

Za detekciju i kvantifikaciju genetičke modifikovanosti se, sa velikom pouzdanošću, koriste Real-Time PCR metode koje omogućuju sledeće:

  • Screening genskih elemenata
  • Detekciju pojedinih genetičkih modifikacija, specifičnih za određene biljne vrste (kukuruz, soja, uljana repica i dr.),
  • Kvantitativno određivanje detektovanih genetičkih modifikacija.

Od 2015 godine, SP Laboratorija ispitivanje genetičke modifikovanosti vrši u okviru fleksibilnog obima  akreditacije, što joj omogućava permanentno uvođene novih elemenata, nakon uspešno izvršene verifikacije.

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području – ispitivanja genetičke modifikovanosti