white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Rezidue pesticida

Korišćenje pesticida u poljoprivredi donelo je značajan porast proizvodnje prehrambenih proizvoda, no, prisustvo rezidua pesticida u konačnom proizvodu nepoželjno je zbog štetnog uticaja na ljudsko zdravlje (potencijalno imaju teratogeni, mutageni i kancerogeni učinak).

Iz tog razloga je bitno konstantno proveravati nivoe rezidua pesticida i njihovih metabolita u hrani.

Raznolikost matriksa i jedinjenja koja pripadaju različitim grupama pesticida su učinile da postoji veliki broj različitih metoda pripreme uzoraka, kao i metoda za određivanje rezidua pesticida (MultiResidual Method, Single Residual Method, itd.).

Iz tog razloga je nužan kompromis između broja određivanih jedinjenja, njihovih nivoa određivanja, te uloženog vremena, rada i troška, ali i složenosti korištene analitičke opreme potrebne za određivanje u određenom matriksu.

SP Laboratorija vrši određivanje rezidua pesticida dugi niz godina, istovremeno usavršavajući analitičke metode i šireći spektar određivanih rezidua pesticida, a u okviru fleksibilnog obima akreditacije. Kako bi pratila trendove, izmene u sklopu EU regulative kao i zahteve tržišta, SP Laboratorija permanentno proširuje spisak rezidua pesticida kroz svoj fleksibilni obim akreditacije, u okviru kojeg od 2015. vrši ova ispitivanja.  

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području – određivanje rezidua pesticida

Kako bi korisnicima olakšali izbor obima ispitivanja, a vezano za voće i povrće, SP Laboratorija je izradila 5 lista rezidua pesticida (S, M, L, XL, XXL). Sve navedene aktivne materije su obuhvaćene multirezidualnom metodom (MRM) dok se određene aktivne materije koje zahtevaju specifičan način pripreme i analiziranja ispituju odvojeno. Spisak tih aktivnih materija se nalazi u nastavku: 

  • Ditiokarbamati – izraženi kao CS2, uključujući ziram, thiram, maneb, mancozeb, propineb i metiram
  • AMPA, Ethephon, Glyphosate, Glufosinate-ammonium, Maleic hydrazide
  • Chlormequat, Paraquat, Diquat, Mepiquat
  • Aminoalcohol-Diethanolamine, Aminoalcohol-Morpholin, Aminoalcohol-Triethanolamine, Amitrole, Matrine
  • Chlorates/Perchlorates
  • Fosetyl-Al (sum fosetyl/phosphonic acid) 
Obim ispitivanja rezidua pesticida ostavljen je kao izbor korisniku usluga, što je u direktnoj vezi sa budućom namenom datog proizvoda ili sirovine (prerada, prodaja, izvoz, sertifikacija, itd.) uz napomenu da je bez obzira na obim moguće dati izjavu o usaglašenosti sa regulativom Republike Srbije i regulativama EU, RU, USA. Imajući u vidu da laboratorija permanentno prati zahteve tržišta i usklađuje rad sa važećim regulativama, liste su podložne izmenama. Ažurne verzije listi su u svakom momentu dostupne na web sajtu laboratorije kao i na zahtev korisnika usluga.