white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Rezidue pesticida

Korišćenje pesticida u poljoprivredi donelo je značajan porast proizvodnje prehrambenih proizvoda, no, prisustvo rezidua pesticida u konačnom proizvodu nepoželjno je zbog štetnog uticaja na ljudsko zdravlje (potencijalno imaju teratogeni, mutageni i kancerogeni učinak).

Iz tog razloga je bitno konstantno proveravati nivoe rezidua pesticida i njihovih metabolita u hrani.

Raznolikost matriksa i jedinjenja koja pripadaju različitim grupama pesticida su učinile da postoji veliki broj različitih metoda pripreme uzoraka, kao i metoda za određivanje rezidua pesticida (MultiResidual Method, Single Residual Method, itd.).

Iz tog razloga je nužan kompromis između broja određivanih jedinjenja, njihovih nivoa određivanja, te uloženog vremena, rada i troška, ali i složenosti korištene analitičke opreme potrebne za određivanje u određenom matriksu.

SP Laboratorija vrši određivanje rezidua pesticida dugi niz godina, istovremeno usavršavajući analitičke metode i šireći spektar određivanih rezidua pesticida, a u okviru fleksibilnog obima akreditacije. Kako bi pratila trendove, izmene u sklopu EU regulative kao i zahteve tržišta, SP Laboratorija permanentno proširuje spisak rezidua pesticida kroz svoj fleksibilni obim akreditacije, u okviru kojeg od 2015. vrši ova ispitivanja.  

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području – određivanje rezidua pesticida