white-bg.jpeg
Izvršite dermatološke testove
white-bg.jpeg
Uz pomoć instrumentalnih analiza potvrdite dejstvo svojih kozmetičkih proizvoda

Kozmetika

Izveštaj o bezbednosti kozmetičkih proizvoda

SP Laboratorija je u mogućnosti da vrši ispitivanje zdravstvene ispravnosti kozmetičkih proizvoda, gde se rade mikrobiološki parametri (Candida albicans, Staphyloccocus aureus, Pseudomonas Aeruginosa, E.coli, ukupni aerobni mezofilni mikroorganizmi (bakterije, kvasci i plesni)), sadržaj teški metala (As,Cd,Hg,Pb i Ni), organohlornih pesticida OCP (ukoliko proizvod sadrži biljne ekstrakte ili lanolin), pH vrednost, sadržaj konzervansa, radiologija (ugovorena analiza), pri čemu na osnovu odrađenih analiza dobija sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda.

Izveštaj o bezbednosti kozmetičkih proizvoda je dokument koji  sadrži toksikološke analize i sertifikovane potvrde o bezbednosti proizvoda sumirajući pojedinačne komponente. Izdaje se pre stavljanja svakog pojedinačnog proizvoda na tržište Evropske unije.

Izveštaj o bezbednosti kozmetičkih proizvoda mora se izdati u skladu sa Uredbom objavljenom 11. jula 2013. godine, Direktivom Europske unije 76/768/E koju je zamenila Uredba (EC) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, koja usklađuje i pojednostavljuje uredbe zemalja članica.

Cilj ove Uredbe je pojednostavljenje procedura, usklađivanje terminologije i jačanje regulatornih okvira za kozmetiku kako bi se osigurao visok nivo očuvanja ljudskog zdravlja.

Izveštaj o bezbednosti kozmetičkih proizvoda se odnosi na procenu bezbednosti proizvoda. U skladu sa regulativom EU, mora se sastaviti CPDR  izveštaj za odgovarajuće nivoe izloženosti, uzimajući u obzir parametre poput mesta aplikacije, količine proizvoda koja se koristi po aplikaciji, trajanja i učestalosti aplikacije i ciljnih grupa izloženih proizvodu. Procena bezbednosti odnosi se na normalnu i razumno predvidivu upotrebu proizvoda.

Bezbednost kozmetičkih proizvoda je zvanični dokument koji mora imati dva dela:

 • Deo A – Informacije o bezbednosti kozmetičkog proizvoda
  U ovom delu se navode informacije o proizvodu i rezultati ispitivanja u saglasnosti sa Aneksom I Uredbe (EC) 1223/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. novembra 2009. godine. Detaljno je to opisano u Odluci o sprovođenju Komisije od 25. novembra 2013. godine u delu koji se odnosi na smernice iz Aneksa I Uredbe (EC) 1223/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. novembra 2009. godine.
 • Deo B – Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda
  Stručno mišljenje procenitelja bezbednosti o tome da li je proizvod bezbedan za stavljanje na tržište, odnosno, zadovoljava li sigurnosne propise u skladu sa Uredbom  (EC) 1223/2009. Procenitelj bezbednosti mora imati univerzitetsku diplomu iz farmacije, toksikologije, medicine ili srodne discipline, ili specijalistički kurs koji se priznaje kao ekvivalent od strane države članice. U delu B moraju biti navedene sve dostupne informacije koje su dovele do zaključka o bezbednosti proizvoda. Lice koje sprovodi procenu bezbednosti može proizvod odobriti, odbiti ili odobriti pod posebnim uslovima. Proizvod koji nije u skladu sa  Uredbom (EC) 1223/2009  mora biti odbijen i ne sme biti stavljen na tržište EU.  Za sigurno korišćenje proizvoda potrebno je slediti preporuke lica koje vrši procenu bezbednosti kozmetičkog proizvoda. Osoba odgovorna za ažuriranje podataka mora osigurati da je izveštaj o  bezbednosti usklađen sa dodatnim relevantnim informacijama generisanim nakon stavljanja proizvoda na tržište.

Ažuriranje izveštaja o bezbednosti  je potrebno u slučaju da:

 • je došlo do bilo kakve promene u regulatornim zahtevima (npr. ograničenja jednog od sastojaka)
 • su se pojavila nova naučna saznanja ili toksikološki podaci o supstancama koji bi mogli promeniti rezultat postojeće procene bezbednosti
 • je došlo do promene u recepturi ili specifikaciji sirovina
 • je došlo do bilo kakve promene u uslovima korišćenja
 • je došlo do trenda rasta u prirodi, ozbiljnosti i učestalosti neželjenih reakcija