white-bg.jpeg
Vaš pouzdan partner za ispitivanje ambalaže
white-bg.jpeg
Ispitivanje bezbednosti igračaka

Predmeti opšte upotrebe

Ambalaža bezbedna za decu (CRC)

J.S. Hamilton Poljska laboratorije nude ispitivanje ambalaže sa aspekta bezbednosti za decu prema EN ISO 8317 (ambalaže koja se može ponovo zatvoriti za farmaceutske i hemijske proizvode, kao što su deterdženti, dezinfekciona sredstva, kapsule za pranje i druge supstance i hemikalije, klasifikovane kao:

  • Kategorija akutne toksičnosti 1-3;
  • Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – jednokratna izloženost – kategorija 1;
  • Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – ponovljena izloženost – kategorija 1;
  • Korozivno/nadražujuće za kožue – kategorija 1;
  • Sadržaj 3% metanola i/ili 1% dihlormetana;
  • Rizik od aspiracije, osim u aerosolnim supstancama/mešavinama stavljenim na tržište ili u zatvorenim pakovanjima za proizvodnju aerosola;
  • Spoljna ambalaža kapsula za pranje, prema Regulativi EU 1297/2014.