SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Hrana

Akrilamid

Ukoliko je hrana izložena opasnim supstancama koje mogu biti biološke, hemijske ili fizičke, doći ce do njene kontaminacije. Akrilamid je procesni kontaminent i predstavlja opasnost hemijske prirode u prehrambenom lancu.

Akrilamid je organsko jedinjenje male molekulske mase i visoko rastvorljivo u vodi, koje nastaje iz aminokiseline asparagin i šećera koji su prirodno prisutni u određenoj hrani, pri njenoj pripremi na temperaturama koje su u načelu više od 120 °C i uz mali udeo vlage. Akrilamid uglavnom nastaje u pečenoj ili prženoj hrani bogatoj ugljenim hidratima koja u sirovom stanju sadrži njegove prekursore.

Evropskа agencija za sigurnost hrane donela je 2015. godine mišljenje o akrilamidu u hrani, gde je na osnovu studija na životinjama potvrdila zaključke prethodnih procena prema kojima prisutnost akrilamida u hrani može povećati rizik od razvoja raka kod potrošača u svim starosnim grupama. Zbog svog štetnog dejstva je potrebno osigurati da hrana bude bezbedna i smanjiti prisustvo akrilamida u hrani koja u sirovom stanju sadrži njegove prekursore.

Sadržaj akrilamida može se smanjiti pristupom u kom se propisuju odgovarajuće mere za smanjenje sadržaja akrilamida u hrani (tzv. mitigacione mere), kao što je sprovođenje dobre higijenske prakse i primena postupaka koji se baziraju na načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Ispitivanje akrilamida u hrani i hrani za životinje se izvodi akreditovanom metodom, LC-MS/MS tehnikom.

Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton