SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Hrana

Fizičko hemijske analize i kontrola kvaliteta hrane.

SP Laboratorija kao članica Hamilton grupe predstavlja jedinstvenu kompaniju na tržištu Republike Srbije i zemalja regiona. Objedinjuje savetodavne usluge i stručnost sa analitičkim analizama koje vrši.

SP Laboratorija vrši ispitivanje kvaliteta, bezbednosti, zdravstvene ispravnosti najšireg spektra sirovina i proizvoda: namirnica biljnog i životinjskog porekla, hrane za životinje, predmeta opšte upotrebe, kao i analize sredstava za zaštitu bilja, vode i farmaceutskih preparata.

Različiti sektori laboratorije vrše stotine analiza sa ciljem određivanja rizika za bezbednost hrane i njenog kvaliteta, kao i pružanjem usluga u delu senzorskih, bioloških, biohemijskih, fizičko hemijskih, mikrobioloških i virusoloških ispitivanja materijala. Navedene analize čine glavnu delatnost kompanije koja pruža opsežne usluge za mnoge grane prehrambene industrije.

Ispitivanje i uzorkovanje se vrši u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima i propisima.

Kako bi se ispunili zahtevi korisnika, a u cilju brzog reagovanja, SP Laboratorija se opredelila za fiksni i fleksibilni obim akreditacije..

Elementi fleksibilnog obima akreditacije su rezidue pesticida, metali i metaloidi, mikotoksini, GMO  

 

Fizičko hemijska ispitivanja

Fizičko hemijska ispitivanja su komplementarna rezultatima mikrobioloških analiza, te senzornih i organoleptičkih analiza. Zajedno omogućuju dobijanje osnovnih informacija o kvalitetu i sastavu prehrambenih proizvoda (uključujući proteine, mast, vodu, vlakna, so ili pepeo), prisustvo minerala, vitamina, prisustva alergena, kao i aditiva ali i rezidua pesticida i kontaminenata (npr. nivoi teških metala, mikotoksina, policikličkih aromatičnih ugljovodonika, akrilamida ili dioksina),

SP Laboratorija pruža opsežne analize koje zadovoljavaju najviša očekivanja klijenata kad su u pitanju bezbednost i kvalitet prehrambenih proizvoda.

 

Kontrola kvaliteta

Kvalitet prehrambenih proizvoda, mora biti zadovoljavajući prilikom stavljanja proizvoda u promet.

Kontrola kvalitata se vrši u skladu sa važećom regulativom Republike Srbije, gde se za različite kategorije proizvoda primenjuju različiti pravilnici.

Za proizvode se pre početka proizvodnje donose proizvođačke specifikacije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

U sklopu kontrole kvaliteta proizvoda, u SP Laboratoriji se proverava usklađenost fizičko hemijskih parametara sa važećom regulativom, odnosno sa proizvođačkom specifikacijom, kao i senzorska analiza i provera deklaracije proizvoda.

Deo zaštite potrošača je pružanje adekvatnih informacija o hrani, koje ne smeju dovoditi potrošača u zabludu.

 

Predmet analize

U SP Laboratoriji se analizira hrana biljnog i hrana životinjskog porekla, mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla, dodaci ishrani, formule za odojčad i hrana za malu decu, prirodna mineralna, izvorska i stona voda, aditivi, arome i pomoćna sredstva, alkoholna pića, vino, pivo.

Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton