SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Predmeti opšte upotrebe

Ambalaža koja dolazi u kontakt sa hranom

J.S. Hamilton Poljska laboratorije kombinuju konsultantske usluge sa širokim spektrom analitičkih istraživanja u skladu sa nacionalnim i evropskim bezbedonosnim propisima, kao i sa specifičnim zahtevima klijenata, čime se osigurava nezavisna procena kvaliteta proizvoda.

 Konsultantske usluge:

 • Pregled i verifikacija dokumenata
 • Uspostavljanje optimizovanih planova ispitivanja za procenu usaglašenosti
 • Procena usaglašenosti na osnovu EU 10/2011, Švajcarske uredbe, preporuka BfR i relevantnih Vodiča u industriji (EuPIA, CEPI, FCA, FEICA, EFSA, ILSI)
 • Procena toksikološkog rizika npr. metodom TTC koncepta
 • Nacrti DoC ( Izjava o usaglašenosti) za konačne FCMs

Ispitivanje plastičnih materijala namenjenih kontaktu sa hranom, kozmetikom i farmaceutskim proizvodima:

 • senzorna analiza
 • testiranje ukupne migracije
 • testiranje specifične migracije
 • screening teških metala
 • testiranje supstanci ograničene upotrebe poput ftalata, bisfenola A i mineralnih ulja
 • postojanost boje
 • ostaci rastvarača
 • ispitivanje propustljivosti gasova
 • testiranje mikrobiološke čistoće
 • zahtevi Evropske farmakopeje

Ispitivanje papira i kartona kao FCM:

 • metali u vodenom ekstraktu
 • formaldehid
 • pentahlorofenol (PCB) i drugi hlorovani fenoli
 • testiranje mikrobiološke čistoće
 • primarni aromatični amini
 • polihlorisani bifenili (PCB)
 • bisfenol A
 • aromatični ketoni
 • policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)
 • ftalati
 • mineralna ulja (MOSH) i (MOAH)
 • tiazolini (MIT, BIT, CIT)
 • PFOS / PFOA
 • optički izbeljivači
 • senzorna analiza
 • specifična migracija jedinjenja mastila za štampu SET-OFF efekat migracije
 • NIAS skrining
 • Ispitivanje ekstrakcije prema propisima FDA
 • Ispitivanje prema direktivi o igračkama ( EN 71 standard) i ROHS

U Hamilton laboratorijama vrše se i ispitivanja i kontaktnih materijala od gume, silikona, stakla, keramike, minerala i legura.

Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton