SP Laboratorija logo

O nama

Ponude

Karijera

Dokumenta

Srpski

SR

SP Laboratorija logo

Predmeti opšte upotrebe

Igračke i proizvodi za decu

Laboratorija J.S. Hamilton Poljska nudi širok spektar različitih testiranja igračaka i proizvoda za decu i novorođenčad. Obavljaju se akreditovana ispitivanja bezbednosti igračaka da bismo izjavili da su u skladu sa Direktivom 2009/48 / EC (Direktiva o bezbednosti igračaka) i sledećim standardima:

  • EN 71-1 - mehanička i fizička svojstva
  • EN 71-2 - zapaljivost
  • EN 71-3 - ograničenja hemijske migracije u igračkama i predmetima za brigu o deci
  • EN 71-8 - igračke za kućnu upotrebu
  • EN 71-9, 10 i 11 - organska hemijska jedinjenja
  • Određivanje opasnih supstanci u igračkama i proizvodima za brigu o deci u skladu sa Uredbom (EC) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta u vezi sa registracijom, procenom, odobrenjem i ograničavanjem hemikalija (REACH).
  • EN 1400-3, EN 14372, EN 12586, EN 1930 - hemijska analiza
  • Ukupna migracija prema standardima serije EN 1186 i specifična migracija prema zahtevima standarda serije EN 13130
  • Određivanje sadržaja žive, kadmijuma, olova, hroma VI, polibromovanih bifenila (PBB) i polibromovanih difenil etara (PBDE) u skladu sa Direktivom 2011/65 / EU (ROHS).
Pronađite nas

Industrijska 3,

21220 Bečej, Srbija

Hamilton logo

Copyright © 2020 J.S. Hamilton