O nama

SP Laboratorija spada u najsavremenije laboratorije u Srbiji, koja se svojim kapacitetima i kredibilitetom svrstava u red međunarodno referentnih laboratorija, što se svakodnevno potvrđuje učešćem u internacionalnim međulaboratorijskim ispitivanjima i arbitražom po pitanju kvaliteta za inostrane kompanije. Jedna je od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji, akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije, a nakon potpisivanja sporazuma ovog tela i Međunarodne organizacije za akreditaciju, laboratorija dobija i status međunarodno priznate.

SP Laboratorija je akreditovana, između ostalog, za ispitivanje:

 • Kvaliteta i bezbednosti hrane za ljude i životinje
 • Vode
 • Sredstava za zaštitu bilja
 • Farmaceutskih preparata
 • Duvana i prerađevina
 • Zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe (kozmetika, posuđe i pribor, ambalaža, sredstva za čišćenje i dr.)

Inicijalno poslujući u okviru fabrike Sojaprotein, za potrebe analiziranja uzoraka sojinog zrna, poluproizvoda i gotovih proizvoda, ulazi u poslovni sistem Victoria Group 2002. godine kao deo Sojaproteina, a zahvaljujući svojim kapacitetima i stručnosti, 2005. godine postaje nezavisna kompanija članica Victoria Group. U martu 2020. godine SP Laboratorija je preuzeta od strane J.S. Hamilton Poljska - vodećeg preduzeća u laboratorijskim ispitivanjima, inspekcijama i sertifikatima (TIC) u Centralnoj i Južnoj Evropi.

Čine je pet sektora:

Sektor za prijem uzoraka i upravljanje ispitivanjimaSektor za genetička i fizičko-hemijska ispitivanjaSektor za mikrobiološka ispitivanjaSektor instrumentalnih analizaSektor kvaliteta

Kapacitet ispitivanja je preko 15.000 uzoraka mesečno. Od ukupnog broja analiza na godišnjem nivou oko 40.000 čine uzorci hrane za ljudsku i životinjsku ishranu, koji se testiraju na osnovu zahteva Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, Uprave za veterinu, kao i velikog broja međunarodnih i domaćih kompanija i proizvođača.

Laboratorija raspolaže sa 2500m2 najkvalitetnije opremljenog laboratorijskog prostora, koji ispunjava zahteve veoma rigoroznih standarda dobre laboratorijske prakse u pogledu temperature, vlažnosti, ventilacije, osvetljenja i higijenske zaštite, a pri čemu raspored i opremljenost prostorija onemogućava unakrsnu kontaminaciju uzoraka. SP Laboratorija poseduje najsavremeniju opremu, a metodologija rada je u potpunosti usaglašena sa zahtevima EU regulativa u oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane i hrane za životinje.

Zahvaljujući razvijenim tehnologijama, SP Laboratorija danas pruža usluge ispitivanja genetske modifikovanosti, mikrobiološke ispravnosti, hemijskog sastava, radioaktivne kontaminacije, aminokiselinskog sastava, prisustva aditiva, kao i ispitivanja teških metala, mikotoksina, vitamina, antibiotika, i brojne druge analize:

 • Fizičko-hemijska ispitivanja - određivanje hemijskog sastava, utvrđivanje parametara kontrole kvaliteta, određivanje metala i metaloida, određivanje rezidua pesticida (preko 400 aktivnih supstanci), određivanje mikotoksina (aflatoksina B1, B2, G1, G2, M1, ohratoksin A, zearalenon, patulin, deoksinivalenol, fumonizin B1 i B2), određivanje vitamina (B1, B2, B6, C, A, E, D2, D3), određivanje zaslađivača, konzervansa, sastava masnih kiselina, sastava šećera, anjona, katjona, određivanje aminokiselinskog sastava, određivanje polihlorovanih bifenila, određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika, određivanje sadržaja ugljen monoksida, katrana i nikotina u duvanskom dimu, određivanje ß-glukana, određivanje melamina u mlečnim proizvodima)
 • Senzorska ispitivanja
 • Mikrobiološka ispitivanja (potpuno usklađena sa EU i domaćom regulativom, uključujući i specifične mikroorganizme kao što je Legionella spp)
 • Biološka ispitivanja (određivanje genetičke modifikovanosti biljnih materijala)
 • Biohemijska ispitivanja (stafilokokni enterotoksini)
 • Radiološka ispitivanja (određivanje sadržaja tricijuma u vodi, određivanje ukupnog alfa i ukupnog beta jonizujućeg zračenja)
 • Izotopska ispitivanja (određivanje ugljenikovog izotopa 14C i odnosa stabilnih izotopa δ13C, δ15N, δ18O, δD, δ34S)
 • Određivanje sadržaja alergena (prisustvo lešnika, kikirikija, soje, glutena i mleka)
 • Određivanje antinutritivnih faktora (glicinin, β-konglicinin, tripsin inhibitor)