O nama

Oprema

Indukovana kuplovana plazma sa masenim spektrometrom (ICP/MS) Instrument za kvantitativno ispitivanje različitih elemenata (više od 30 elemenata periodnog sistema)

HPLC (tečni hromatograf visokih performansi) sa fluorescentnim (FLD) i photodiode array (PDA) detektorom Instrument za određivanje mikotoksina, konzervanasa, veštačkih zaslađivača, vitamina, kofeina, Sudan boja i dr.

Tečni hromatograf sa MS/MS detektorom (LC/MS/MS) Instrument za određivanje rezidua pesticida, mikotoksina, melamina, sulfonamida, antibiotika i dr.

Gasni hromatograf sa MS/MS detektorom (GC/MS/MS) Instrument za određivanje rezidua pesticida, policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) i dr.

Gasni hromatograf sa masenim spektrometrom (GC/MS) Instrument za određivanje rezidua pesticida, polihlorovanih bifenila (PCB) i dr.

Gasni hromatograf (GC) sa plameno-jonizacionim (FID) i electron capture detektorima (ECD) i haed space tehnikom (HSS) Instrument za određivanje sadržaja lakoisparljivih organskih komponenti, sadržaja metanola i rezidua ditiokarbamata

Gasni hromatograf sa plameno-jonizacionim detektorom (GC/FID) Instrument za određivanje sadržaja ukupnih metil-estara masnih kiselina, zasićenih, nezasićenih i trans masnih kiselina i dr.

IC (jonski hromatogarf) sa UV/VIS, konduktometrijskim (CD) i elektrohemijskim detektorom (ECD) Instrument za određivanje sadržaja anjona, katjona, aminokiselinskog sastava, taurina, različitih vrsta šećera, zaslađivača i dr.

Isotope ratio mass spectrometer (IRMS) Instrument za ispitivanje odnosa stabilnih izotopa, koji služi za utvrđivanje autentičnosti, biljnog i geografskog porekla proizvoda (alkoholna pića, vino, med, šećer i dr.)

Smoking mašina sa detektorom za CO/CO2 Instrument za kvantitativno sakupljanje duvanskog dima i određivanje sadržaja CO i CO2

Real-time PCR gene-up Termocycler Open Mode – uređaj za detekciju virusa  

Vidas PC – uređaj za detekciju patogena

Real-time PCR Instrument za ispitivanje genetičke modifikovanosti i određđivanje sadržaja alergena

Elementarni analizator azota Instrument za određivanje sadržaja azota i proteina DUMAS metodom

Oprema za ispitivanje kvaliteta ječmenog slada

Automatski polarimetar Instrument za utvrđivanje čistoće šećera i merenje optičke aktivnosti

Refraktometar Instrument za određivanje suve materije i indeksa refrakcije

Saccharoflex Instrument za određivanje tipa boje kristala šećera

Spektrofotometar Instrument za spektrofotometrijska ispitivanja obuhvata merenja u VIS/UV delu spektra

Spektrofotometrijski kolorimetar Instrument za određivanje boje bistrih tečnosti (Lovibond, Gardner, Pt-Co…)

Fotometrijski čitač Instrument za ispitivanja bazirana na ELISA tehnici (određivanje sadržaja alergena, stafilokoknih enterotoksina, mikotoksina)

Infratec grain analyzer Instrument za brzo određivanje hemijskog sastava zrnastog materijala

AW-metar Aparat za određivanje aktivnosti vode

automatski titratori Instrumenti za automatske potenciometrijske titracije

Gasni hromatograf sa masenim spektrometrom i head-space tehnikom injektovanja (GC/MS/HSS) Instrument za određivanje rezidua pesticida (npr. ditiokarbamati)

Druga laboratorijska oprema i pribor za utvrđivanje parametara kvaliteta.