Ispitivanje dioksina i dioksinu sličnih PCB u hrani i hrani za životinje

Hrana za životinje

Fizičko hemijske analize i kvalitet hrane za životinje

Hrana za životinje, jeste svaka supstanca ili proizvod (uključujući aditive), koji je prerađen, delimično prerađen ili neprerađen, a namenjen je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane.

U SP Laboratoriji se mogu analizirati:

  • hraniva;
  • premiksa;
  • smeše
  • dodaci-aditivi

Takođe, analizira se i hrana koja se koristi za ishranu kućnih ljubimaca.

U skladu sa regulativom definisano je da se u poslovanju hranom za životinje, a radi kontrole kvaliteta hrane za životinje, između ostalog, u proizvodnom procesu, od prerade sirovina do finalnih proizvoda, uvodi i primenjuje plan kontrole kvaliteta, izrađen u pisanoj formi. Plan kontrole kvaliteta naročito mora da sadrži: proveru kritičnih tačaka u proizvodnom procesu, postupak i učestalost uzimanja uzoraka i analize, kao i tumačenje usaglašenosti sa specificiranim vrednostima i način rada u slučaju neusaglašenosti.

Pod kontrolom kvaliteta hrane za životinje podrazumevaju se njena fizička, hemijska, fizičko-hemijska i nutritivna svojstva.

Analize kvaliteta hrane za životinje se razlikuje u zavisnosti od specifičnih nutritivnih potreba životinja, s obzirom na rasu, starost, pol i kategoriju životinja.

U okviru kontrole kvaliteta se u SP Laboratoriji obavljaju: analize hranljivih sastojaka, vitamina, minerala, aminokiselina.

Regulativom je definisano koje se aminokiseline koriste kao dodaci hrani za životinje i to u čistom obliku kao i hidroksianalozi njihovih aminokiselina i njihovih soli.