Ispitivanje dioksina i dioksinu sličnih PCB u hrani i hrani za životinje

Hrana za životinje

Metali i metaloidi

Teški metali su kontaminanati koji najčešće dospevaju u hranu za životinje iz okoline. Prema literaturnim podacima, najizloženije su biljke i proizvodi biljnog porekla.

Najopasniji i najčešći elementi u hrani za životinje su kadmijum, olovo, živa i arsen.

U SP Laboratoriji se koncentracije teških metala određuju metodama zasnovanim na međunarodnim standardima, ali i na našim validovanim metodama uz korišćenje najsavremenije opreme (mikrotalasna digestija za pripremu uzoraka i Indukovano-uplovana Plazma sa Masenim Spektrometrom – ICP/MS). Ispitivanje metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi je deo fleksibilnog obima akreditacije od 2018.godine.

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području – određivanje metala I metaloida