white-bg.jpeg
Vaš pouzdan partner za ispitivanje ambalaže
white-bg.jpeg
Ispitivanje bezbednosti igračaka

Predmeti opšte upotrebe

Ambalaža koja dolazi u kontakt sa hranom

Laboratorija J.S. Hamilton Poljska pruža širok spektar analitičkih ispitivanja akreditovanim metodama u skladu sa evropskim direktivama i smernicama, nacionalnim propisima koji regulišu oblast ambalaže koja dolazi u kontakt sa hranom (FCM), kao i sa specifičnim zahtevima klijenata.

Ispitivanje plastičnih materijala namenjenih kontaktu sa hranom i kozmetičkim proizvodima:

 • Ukupna migracija u svim simulantima hrane;
 • Specifična migracija:
  • PAA,
  • Metala;
  • Plastifikatora, antiksidanata, monomera i drugih aditiva prema EU 10/2011 Aneks I i regulativi Švajcarske;
  • Bisfenola i derivata epoksi smola BADGE, BFDGE i NOGE u prevlakama, plastičnim materijalima i adhezivima;
  • Mineralnih ulja (MOSH/POSH I MOAH);
  • Oligomera. 
 • NIAS screening sa toksikološkom procenom;
 • Sadržaj izocijanata i migracija (laminati sa adhezivima, štampani materijali);
 • Uticaj štamparskih boja i specifična migracija UV inicijatora, akrilata, BHT, PAA,…;
 • Ostaci rastvarača;
 • Senzorska ispitivanja;
 • Postojanost boje;
 • Propustljivost O2, vodene pare, CO2, N2;

Ispitivanje papira i kartona kao FCM:

 • Gramaža i sadržaj vlage;
 • Suva materija u vodenom ekstraktu;
 • Teški metali prema EU 94/62, metali u vodenom ekstraktu;
 • Metanal (formaldehid), PCB, glioksal, antrahinon;
 • PAA;
 • PCB;
 • Bisfenol A, S i drugi bisfenoli;
 • Aromatični ketoni;
 • Ftalati;
 • PAH;
 • Sadržaj i specifična migracija MOSH I MOAH;
 • PFAS;
 • NIAS screening;
 • Transfer antimikrobnih sastojaka;
 • Karakteristike beljenog papira i kartona prema EN 648;
 • Postojanost boje prema EN 646;
 • Specifična migracija štamparskih boja (UV inicijatora i akrilata);
 • Test ekstrakcije prema FDA Sec. 176.170;
 • Prema Direktivi za igračke EN71 i RoHS.

U Hamilton laboratorijama vrše se i ispitivanja FCM od metala, legura, stakla, keramike, tekstila, gume, silikona, plute, drveta.

U uzorcima predmeta opšte upotrebe i recikliranim materijala ispituju se teški metali, PAH, ftalati, PAA, Azo boje, SCCP, MCCP i LCCP (hlorovani parafini kratkih, srednjih i dugih lanaca), bisfenoli A, S i drugi.

Konsultantske usluge:

 • Procena usaglašenosti na osnovu EU 10/2011, Švajcarske uredbe, preporuka BfR;
 • Optimizacija planova ispitivanja za procenu usaglašenosti FCM;
 • Procena toksikološkog rizika npr. metodom TTC koncepta;
 • Nacrti DoC (Izjava o usaglašenosti) za FCM;
 • Pregled i verifikacija DoC za sirovine.

Sertifikacija:

 • Food safe (Certified Packaging & Food Contact Articles);
 • Useful for recycling;
 • Biodegradable and compostable.