white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Analize prisustva aditiva

Aditivi se koriste u hrani kako bi se pojačao ukus prehrambenog proizvoda, kako bi mu se produžila trajnost ili kako bi se olakšao proizvodni postupak, a često i kako bi se poboljšao izgled proizvoda.

Važeća regulativa definiše aditive kao bilo koje supstance koja se, bez obzira na njenu hranljivu vrednost, ne koristi kao hrana, niti predstavlja karakterističan sastojak hrane, ali se iz tehnoloških razloga dodaje hrani u toku proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakovanja, transporta ili čuvanja, tako da direktno ili indirektno preko svojih međuproizvoda postaje ili može da postane sastojak hrane.

Aditiv se dozvoljava samo ako zadovoljava navedene uslove korišćenja:

  • ako je naučno dokazano da ne predstavlja opasnost po zdravlje potrošača ako se koristi u preporučenim količinama
  • ako postoji opravdana tehnološka potreba koja se ne može zadovoljiti na nijedan drugi način
  • ako njegova upotreba ne dovodi potrošača u zabludu u korist proizvođača

Korištenjem adekvatnih metoda određivanja količine prisutnih aditiva je postalo je nužno za proveru poštovanja dozvoljenih nivoa. Kako bi se to postiglo, koriste se razne tehnike –HPLC-PDA, volumetrijska, volumetrijski/spektrofotometrijska.