white-bg
Trenutno prva laboratorija u Srbiji, koja se odlučila za primenu fleksibilnog obima akreditacije za ispitivanja rezidua aktivnih supstanci pesticida i mikotoksina u hrani i hrani za životinje,ispitivanje genetičke modifikovanosti u biljnim materijalima i tehnološki prerađenim proizvodima sa sastojcima biljnog porekla i određivanje sadržaja metala i metaloida u hrani, hrani za životinje i vodi.
white-bg
Kompletna analiza nutritivnih parametara, vitamina i minerala
white-bg
Analiza alergena u hrani
white-bg
Ispitivanje prisustva Norovirusa i Hepatitisa A se može vršiti akreditovanom metodom od 2018.godine
white-bg
Ispitivanje etilen oksida u susamu, akreditovanom metodom

Hrana

Mikrobiološka ispitivanja

Bakterije su se pojavile na Zemlji pre otprilike 3,5 milijardi godina. Evolucijom su bakterije razvile nove načine metaboličkih reakcija, načina primanja energije i hrane, što im je pomoglo da preplave svako okruženje. Bakterije su ključni deo našeg sveta i, iako imaju brojne korisne funkcije, mogu biti i štetne te uzrokovati brojne bolesti ljudi, životinja i biljaka. Većina se bolesti prenosi s čoveka na čoveka ili sa životinje na čoveka, a samo je manji broj prenosiv putem hrane. Trovanje hranom je najpoznatiji takav oblik, a uzrokuju ga infekcije mikroorganizmima ili njihovim toksinima.  Svaki je proizvođač hrane odgovoran za bezbednost i kvalitet svog proizvoda.

Postojeći zakoni koji se primenjuju čitavim prehrambenim lancem osmišljeni su tako da svedu rizik na najniži mogući nivo, uključujući i mikrobiološke opasnosti. Mikrobiološke analize su iz tog razloga sastavni deo kontrole bezbednosti hrane, omogućujući praćenje trenutne situacije, analizu trendova i nove opasnosti.

Naša mikrobiološka laboratorija nudi analize kojima se proverava bezbednost prehrambenih proizvoda, vode, i higijena prostora, u skladu sa ISO i EN standardima uz korišćenje najnovije opreme i testova kojima se prati mikrobiološka kontaminacija kroz čitav postupak proizvodnje.

Nudimo određivanje i brojanje patogenih organizama u hrani i hrani za životinje.

Vrše se i analize čistoće proizvodnog pogona, kako bi se pratio čitav proizvodni proces. Uzimaju se uzorci sa proizvodnih površina, sa ruku i odeće radnika, korišćenjem briseva